STRONA GŁÓWNA      ZARZĄD       KSRG
O JEDNOSTCE       PATRON       KONTAKT
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 r.


Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie Opolskim:
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Tarnów Opolski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


UWAGA! Aktualizacja z dnia 30 października 2018 r.

Ogłoszenie nr 500260522-N-2018 z dnia 30-10-2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie Opolskim: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616573-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie Opolskim, Krajowy numer identyfikacyjny 531641340, ul. Księdza Klimasa 9, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 608400363, e-mail janczech@vp.pl, faks. Adres strony internetowej (url): http://osptarnowopolski.prv.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OSP.271.02.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu lekkiego do ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnowie Opolskim zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV: 35110000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 154471.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IUVO CARS Jan Świeboda
Email wykonawcy: biuro@iuvocars.com.pl
Adres pocztowy: ul. Dębowa 4
Kod pocztowy: 42-202
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 184000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Czytaj plik z informacją o wyborze oferty

Czytaj plik z informacją z otwarcia ofertyUWAGA! Aktualizacja z dnia 05 października 2018 r.

Informacja o wyborze oferty OSP.271.02.2018, dotycząca zamówienia publicznego: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 r.".

Czytaj plik z informacją o wyborze ofertyUWAGA! Aktualizacja z dnia 24 września 2018 r.

Informacja z otwarcia oferty zamówienia publicznego: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnów Opolski z dnia 13.09.2018 r.".

Czytaj plik z informacją z otwarcia oferty


Czytaj informacje dotyczące zamówienia publicznegoZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SIWZ -Zakup samochodu lekkiego dla OSP w Tarnowie Opolskim

Załącznik nr 1 do siwz formularz ofertowy

Specyfikacja techniczna Samochodu lekkiego dla OSP Tarnów Opolski

Załącznik nr 2 do siwz oswiadczenie o spelnieniu warunkow i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do siwz oswiadczenie w zakresie grupy kapitalowej

Załącznik nr 4 do siwz wykaz dostaw

Załacznik nr 5 Wzór Umowy

Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia


Copyright © 2007 by OSP Tarnów Opolski
Created by Lucjan Lenort