STRONA GŁÓWNA      ZARZĄD       KSRG
O JEDNOSTCE       PATRON       KONTAKT
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY

Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdro-wia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medycz-ne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaś-niczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupia-jącego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze tak, aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, progno-zowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywioło-wych lub innych miejscowych zagrożeń.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawo-wych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do spe-cyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewys-tarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfi-kacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Źródło: Komenda Główna PSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Opolskim do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należy od momentu powołania go do istnienia.

Copyright © 2007 by OSP Tarnów Opolski
Created by Lucjan Lenort