STRONA GŁÓWNA      ZARZĄD       KSRG
O JEDNOSTCE       PATRON       KONTAKT
HISTORIA

Rys historyczny jednostki
OSP Tarnów Opolski


Kronikarskie zapiski mówią o tym, że już w 1864 roku do Tar-nowa sprowadzono sikawkę konną, a wszyscy mieszkańcy byli zobowiązani do śpieszenia z pomocą w razie pożaru. W 1895 r. powstało Towarzystwo Sikawkowe. 26 sierpnia 1897 r. zatwier-dzono statut Tarnowskiego Towarzystwa Sikawkowego. Jednak to dopiero rok 1927 wymieniany jest jako rok założenia Ochotni-czej Straży Pożarnej.

W burzliwym okresie międzywojennym po dojściu Hitlera do wła-dzy wszystkie oddziały straży pożarnej w obwodzie Tarnów Op. zostały urzędowym nakazem rozwiązane, a w ich miejsce powo-łano obwodową straż pożarną, którą kierował główny ognio-mistrz Grzesik.

W 1937 r. Tarnów Opolski otrzymał pierwszą sikawkę motorową. W roku 1952 uroczyście otwarto nową remizę w obecnym miej-scu. W 1964 r. funkcję v-ce prezesa i naczelnika objął Eryk Bawoł i funkcję tę sprawował nieprzerwanie przez 20 lat. Był to okres dużych sukcesów jednostki w zawodach pożarniczych i przeglą-dach technicznych. Zaowocowało to nadaniem na 50-lecie istnie-nia w roku 1977 sztandaru jednostce.

W 1985 r. OSP otrzymała nowego Stara 244, który aktualnie słu-ży jednostce OSP Przywory.

W 1995 r. dzięki staraniom władz gminy oraz ówczesnego zarzą-du OSP, w szczególności naczelnika Bernarda Schafforza, przy-stąpiono do rozbiórki starej remizy i budowy nowej, która zos-tała uroczyście otwarta podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka w 1998 roku.

Okres od 1998 roku był również czasem owocnej działalności no-wych władz i całej jednostki. Remiza została sukcesywnie wypo-sażana w wymagany sprzęt. Dwa dotychczas posiadane samo-chody pożarnicze - Star i Żuk - w 2003 roku zostały wymienione na Iveco i Ford, a jednostka odnosiła sukcesy na zawodach sportowych na szczeblu gminnym.

Zaangażowanie wszystkich strażaków zaowocowało zajęciem po raz 3 z kolei I miejsca w przeglądach operacyjno-technicz-nych na szczeblu powiatu.
Copyright © 2007 by OSP Tarnów Opolski
Created by Lucjan Lenort